Vị trí tuyển dụng

Title Số lượng Nơi Làm việc Ngày hết hạn
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 2 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 2 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 2 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 5 Hồ Chí Minh 27/05/2022
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 2 Hồ Chí Minh 27/05/2022